วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิธีการวัดคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะด้านเจตพิสัย การวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม จึงมีวิธีการเช่นเดียวกับการวัดและประเมินด้านเจตพิสัย ภัทรา นิคมานนท์ (2538: 151) กล่าวว่า การวัดด้านเจตพิสัย มีวิธีการวัดได้ 2 แบบ คือ
1) แบบประเมินตนเอง
2) แบบประเมินโดยผู้อื่น
ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง (2546: 199) แบ่งวิธีการวัดด้านเจตพิสัยออกได้ 5 วิธี ดังนี้
1) การรายงานตนเอง (Self-report)
2) การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
3) การสังเกตร่องรอยของพฤติกรรม(Obtrusive)
4) การสัมภาษณ์(Interview)
5) เทคนิคการจินตนาการ(Projective Techniques)
สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2552: 4-8) กล่าวว่า ข้อมูลคุณลักษณะด้านเจตพิสัยของบุคคลจะได้มาจาก 3 แหล่ง คือ
1) จากตัวบุคคลผู้นั้นเองโดยการไปสอบถามเจ้าตัวโดยตรง
2) จากบุคคลใกล้ชิด
3) จากการไปดูเอง โดยการไปสังเกตบุคคลผู้นั้นโดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น